سفیر ترکمنستان در ایران: توسعه تجارت با ایران مدنظر ماست