کنگره ملی میرقوام الدین مرعشی در آمل برگزار می شود