دادرس: حکم اولیه را کمیته های انضباطی و اخلاق صادر می کنند/هیچ مصاحبه ای انجام نداده ام