امروزه فرهنگ غرب می خواهد انسان ها را در برابر نظم جهانی بی نظم کند