منظور از مؤذنى که در قیامت بر ستمگران لعنت مى فرستد ...