برخورد شش دستگاه خودرو در البرز 9مصدوم برجای گذاشت