آنچه در مورد عملکرد تانک نمی‌دانستید/اولین تانک ها در کدام کشور تولید شدند؟