170 هزار تن محصول گندم از مزارع شهرستان شوش برداشت شد