برگزاری همایش منطقه‌ای بسیج سازندگی استان‌های جنوب کشور در سی‌سخت