پاسخ حضرت آیت الله حکیم به پرسشی درباره حکم کندن مو ...