حرکت های فرهنگی در جامعه باید بر اساس سیره عملی پیامبر باشد