کنایه‌های آیت‌الله مصباح: گاه انسان ضعف ایمان را از کسانی می‌بیند که با قرآن و محافل علمی رابطه داش