دعوا بر سر غذا در کشتی مهاجران آسیایی 100 کشته به جا گذاشت