الرمادی در آستانه سقوط/ مقر فرماندهی عملیات در الانبار در کنترل داعش