اختصاص حدود 400 میلیارد ریال برای مکانیزاسیون کشاورزی مازندران