استخدام برقکار صنعتی در فروشگاه بزرگ اکسیر واقع در استان تهران