زیباکلام: سیاست افغانستان ۳۰ سال از ایران جلوتر است