کمبود آب در 430 روستای کرمان/آب در 119 روستا شور شده است