رقابتهای شمشیربازی جایزه بزرگ استان اردبیل برگزار شد