شبکه گاز اردبیل به ۶۱۰۰ کیلومتر رسید/ گازرسانی به ۱۵۰ روستا