دستور روحانی به وزیر ورزش برای رسیدگی جدی به وقایع تبریز