سکوت، زندگی در حال، رهایی از اعتباریات و داوری ها و .... راهکارهای عرفا در تمرکز و مجموع نشینی