حضور ۱۴ طلبه خارجی مترجم در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن