برنامه‌ریزی استكبار جهانی برای كشتن مسلمانان به دست مسلمانان است