باید مباحث عقلی، فکری و کلامی تقویت شود/ برنامه های حوزه در راستای تقویت نظام اسلامی و تشیع است