عاشق ایرانم و سه ماه رایگان کار کردم/ بدون شائبه دربی را بردیم