گوشت های بوفالوی هندی آلوده بود/تجهیزیکهزار کلینیک دندانپزشکی برای کودکان