دستور رئیس جمهوری برای رسیدگی دقیق و جدی رویداد ورزشگاه تبریز در جریان مسابقه فوتبال /درصورت اثبات ت