برنده و بازنده حقیقی مناظره/هدف اصلی مناظره ساکت کردن رقیب نیست