4 میلیون نفر در خراسان رضوی واجد شرایط شرکت در انتخابات مجلس هستند