کفشگري به دليل مصدوميت بازي با الهلال را از دست داد