زیباکلام: مشکلات اقتصادی ناشی از دولتی بودن آن است