فقط پیشکسوتان پرسپولیس می توانند از من انتقاد کنند | درگیری آخر بازی را یادم نیست | هواداران هیچ وقت پ