دفع معضل تروریسم نیازمند همکاری پیروان همه ادیان الهی است