زنی که با شنیدن خبر مرگ همسرش خدا را شکر کرد/ مردی که با زنان فقیر رابطه نامشروع داشت