لطیفه‌ای که حسین شریعتمداری برای مذاکرات هسته‌ای تعریف کرد