پیشنهاد رسمی ندارم | قهرمانی حق تراکتور و نفت بود نه سپاهان