تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت بانک‌ها