افشارزاده:خادم راست گفته،کادر فنی استقلال نتوانست انتظارات را برآورده کند/استعفا من دروغ است