معرفی میراث فرهنگی با مشارکت همه اقشار جامعه محقق می شود