آیین های سالگرد امام باید به سمت ترویج تفکر ایشان برود