عزت و اقتدار ایران اسلامی پای میز مذاکره به‌دست نیامده است