جشنواره فرهنگی در خانه تاریخی طباطبایی های بروجرد برگزار می شود