دستور رييس جمهوري براي رسيدگي دقيق و جدي رويداد ورزشگاه تبريز