میزبانی منطقه آزاد انزلی از مسابقه اتومبیرانی قهرمانی کشور