صیانت از موقوفات از برنامه های اولویت دار در آذربایجان غربی است