استیضاح کنندگان فانی ملزم به تعامل برای یافتن راه حل مشکلات آموزش وپرورش شدند