مربی و ورزشکار ارومیه ای تیم ملی به کمپ پیشرفته تنیس آسیا اعزام شدند