در جلسه هيات دولت مطرح شد؛ وزير ورزش و جوانان از رويداد ورزشگاه تبريز به هيات وزيران گزارش داد / دستور