89دختر تحت حمایت کمیته امداد اندیکا در سال گذشته به خانه ی بخت رفتند